در دوره نوین اقتصادی، کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه سیاست­های مختلفی را در جهت حمایت از صنایع کوچک انجام دادند که هدف اصلی آنها ارتقاء سطح بهره­وری، کیفیتو قدرت رقابتی این صنایع در عرصه اقتصاد جهانی بوده است. 

مهمترین برآیند حاصل از مدیریت مناسب شهری، ایجاد تعامل سازنده و متقابل شهرداری با شهروندان است.

مهمترین برآیند حاصل از مدیریت مناسب شهری، ایجاد تعامل سازنده و متقابل شهرداری با شهروندان است. هنگامی که شهروندان به عنوان بزرگترین و ارزشمند­ترین گروه هدف در راس سیاستگذاری­های شهرداری در تمامی زمینه­ها اعم از عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و رفاهی قرار می­گیرند و فرآیندها و تعاملات اجتماعی شهر روند سریعتری به خود می­گیرد. بارور شدن این تعامل سازنده در رضایت عمومی از خدمات شهری صورت می­پذیرد و مجموعه شهرداری باید تلاش کند تا با ارائه خدمات محسوس و مطلوب، فرهنگ مشارکت اجتماعی را در توده­های مردمی رونق بخشد.

یکی از مهمترین بازخوردهای تغییر موازنه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال جاری طراوت سیاسی برخاسته از توده­های مردمی و رغبت همگانی به پیگیری تحولات اجتماعی - سیاسی است.