لزوم بازسازي ناوگان مديريتي و اجرايي کشور در مقاطع مختلف واضح است، اما موضوعي که از آن بسيار غافل بوده و بي‌بهره‌ايم ضرورت جدي توجه به دانش و تجربه پنهان افرادي است که پس از گذراندن سال‌ها فعاليت در بخش‌هاي مختلف مديريت و اجرايي کشور و حتي بخش‌هاي سياست‌گذاري و قانونگذاري کشور، به سادگي پس از خروج از اين جايگاه‌ها توان، تجربه و دانش آنها را بي‌هدف رها کرده

تغییر قابل انتظار رویکرد ایران در قبال کشورهای خارجی و بهبود مناسبات بین المللی در سایه تغییر بافت سیاسی و روی کار آمدن دولتی با رویه اعتدال و پرهیز از رفتار افراطی و انزوا طلبانه، سبب احیای برخی از مبانی اصولی جهان محوری، در بدنه ایدئولوژیک نظام گردیده است.